Următoarea transmisie LIVE în:

Până atunci, vă invităm să vizionați evenimentele transmise anterior.

LIVE

Dacă întâmpinați probleme cu playerul LIVE de mai sus, puteți urmări transmisiunile în direct pe canalul nostru de YouTube. Pentru a fi la curent cu toată activitatea noastră, apăsați pe SUBSCRIBE și pe clopoțelul de lângă. Mulțumim!

5. Mică, dar valoroasă!

6. Modelul Desăvârșit

7. Dragostea care transformă


Tineri învingători


Departamentul de Tineret al Uniunii Române a Adven­tiştilor de Ziua a Şaptea – Mişcarea de Reformă propune o săp­tămână de stu­diu, me­di­ta­ție şi ru­gă­ciune, mo­mente în care suntem che­mați să stu­diem vie­țile unor ti­neri din is­to­ria bi­blică, din ex­pe­rien­țele că­rora putem în­văța că bi­ru­ința poate de­veni o re­a­li­tate în ca­zul fi­e­că­rui su­flet care alege să se pre­dea de­fi­ni­tiv în bra­țele Tatălui Ceresc, cerându-I să-l ajute.

Intitulat „Tineri în­ving­ă­tori”, ci­clul de pre­le­geri pen­tru această săp­tămână, ne în­vață că bi­ru­ința nu este con­di­țio­nată de îm­pre­ju­ră­rile so­ci­ale în care ne aflăm, de ta­len­tele cu care am fost în­zes­trați, de con­di­ția fi­zică, ma­te­rială sau financia­ră de care dis­pu­nem. Secretul bi­ru­in­ței stă în dis­po­ni­bi­li­ta­tea noas­tră de a ne preda fără re­zervă lui Dumnezeu, ac­cep­tând ca iden­ti­ta­tea noas­tră să se con­to­pească cu a Domnului Hristos și viața tră­ită în con­ti­nu­are să nu mai fie tră­ită de noi, ci de El. În ast­fel de con­di­ții vic­to­ria va fi si­gură, pen­tru că El este deja în­ving­ă­tor.

Fie ca Dumnezeu să ne im­pre­sio­neze ini­mile cu ade­vă­ru­rile sfinte stu­di­ate cu această oca­zie, ast­fel în­cât să fim gata să ne în­ro­lăm în lupta cre­din­ței, împotrivindu-ne is­pi­te­lor de orice fel și înăl­țând stin­dar­dul ade­vă­ru­lui, până vom ieși în­ving­ă­tori. Amin!


Editorii


Ordinea prezentărilor este următoarea:

1. Tânărul mort care vorbește încă
2. Isaac, fiul făgăduinței
3. Micul Samuel
4. Ionatan - curaj și prietenie
5. Mică, dar valoroasă
6. Modelul Desăvârșit
7. Dragostea care transformă

Transmisiunile în direct, săptămânale, sunt disponibile pe pagina LIVE a sitului. Te așteptăm la următorul program!